โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร
หมู่ที่ 2 ถนนฉะเชิงเทรา-บางปะกง  ตำบลลาดขวาง  อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140
เบอร์โทรศัพท์ 0-3857-7097
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร หมู่ 2 ต.ลาดขวาง อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สุขศึกษาและพลศึกษา 19 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 19 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 วิทยาศาสตร์ 19 ส.ค. 59
เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 คณิตศาสตร์ 19 ส.ค. 59
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 18 ส.ค. 59
ประกาศ โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ (ปรับปรุง ๒ 05 ม.ค. 58
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 5 ห้อง) ใต้ถุนโล่ง 1 หลัง ด้วยวิธีการทา 26 ธ.ค. 57
งานมุทิตาจิต 15 ก.ค. 56
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก 21 ก.ย. 55
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างจากกรมบัญชีกลาง
ไม่พบข้อมูล

หัวข้อการศึกษาค้นคว้า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับชุดกิจกรรม

การเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า วุฒิ อิสระกุล

…………………………………………………………………………..……………………………..

บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ที่จะช่วยในการเสริมแรงทำให้ผู้เรียนมีความสนใจ ในการเรียนมากขึ้น ส่งผลให้การเรียนมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้.กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่.6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน.ที่เรียนด้วยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับชุดกิจกรรม การเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่.6.กลุ่มตัวอย่าง..ได้แก่.นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนวัดพิพิธประสาทสุนทร อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จำนวน 36 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้ามี 4 ชนิด ได้แก่ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จำนวน 8 หน่วยการเรียนรู้ (2) ชุดแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 8 ชุด (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และทดสอบสมมุติฐานด้วย .t - test (Dependent .Samples) .(4) แบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประเมินค่าความยากง่าย (P) 0.23 0.85 ค่าอำนาจจำแนก (B) 0.24 – 0.67 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.89

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า (1) ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.01/85.19 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้ (2) นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น เท่ากับ 0.5592 หรือคิดเป็นร้อยละ 55.92 (3) นักเรียนมีความรู้ก่อนเรียนกับหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคะแนนหลังเรียน สูงกว่าคะแนนก่อนเรียน (4) ความพึงพอใจของนักเรียนโดยรวมมีความ พึงพอใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.40

โดยสรุป การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้น เป็นสื่อประเภทหนึ่งที่ใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอน ที่สามารถ เร้าความสนใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในบทเรียน ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วและสามารถพัฒนาการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและประโยชน์สูงสุด จึงทำให้กิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถช่วยให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนด ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้นและนักเรียน มีความพึงพอใจในการเรียนมาก ซึ่งอาจส่งผลให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และอยากเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับชุดกิจกรรม การเรียนรู้  เรื่อง ไฟฟ้าน่ารู้  โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า   วุฒิ  อิสระกุล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    เมษายน 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
โรงเรียนในสังกัด